ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ศูนย์ข้อมูล
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ค้นหา
limit
แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี งป.2567
คำสั่ง ศรชล. เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
ประกาศ ศรชล. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ ศรชล.
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2566
สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)ประจำปี 2565
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี 2566
แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการ ศรชล. ตามประมวลจริยธรรม ศรชล.
ประกาศ ศรชล. เรื่อง เจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประมวลจริยธรรมและการรักษาจริยธรรม ทหาร
ประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แนวทางการประพฤติปฏิบัติตน (Do's and Don'ts) ของ ศรชล.
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลจริยธรรมของ ศรชล.
ประกาศ ศรชล. นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2567