ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ศูนย์ข้อมูล
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ค้นหา
limit
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี 2567
แผนขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2567 ของ ศรชล.
รายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาผลการปรเมินคุณธรรมและความโปร่งใส งป.2566
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา (2566)
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฯ ประจำปี 2566
แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี งป.2567
แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ สบก.ศรชล.
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ สบก.ศรชล.
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
คำสั่ง ศรชล. เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
ประกาศ ศรชล. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ ศรชล.
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2566