ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ศูนย์ข้อมูล
รายงานการจัดการจริยธรรมองค์กร
ค้นหา
limit
การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของ ศรชล.ประจำปี งป.2567
รายงานผลการดำเนินงาน และแบบรายงาน No Gift Policy
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.65-31 มี.ค.66)
แนวทางการประเมิน ITA 66
การสัมมนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ศรชล. 2566
รายงานผลการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.65- 31 มี.ค.66)