ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ศูนย์ข้อมูล
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ค้นหา
limit
พรบ.ตำรวจแห่งชาติ 2547
พรบ.ข้าราชการพลเรือน 2551
พรบ.วินัยทหาร 2479
พรบ.ให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ.2490
พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2560
พรก.พิกัดอัตราศุลกากร
พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561
พรบ. ป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ.2522
พรบ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
พรบ.ป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด พ.ศ.2534
พรบ.เรือไทย พ.ศ.2481
พรก.การประมง พ.ศ.2558
พรก. พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 (ฉบับแก้ไขล่าสุด)
พรบ. ศุลกากร พ.ศ. 2560
พรบ.อุทยานแห่งชาติ2562