ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ศูนย์ข้อมูล
ประกาศ
ค้นหา
limit
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการของ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมาย พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 325)
ประกาศ ศรชล. รับสมัครข้าราชการพลเรือน ศรชล. เพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ศรชล. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ประกาศ ศรชล.เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มฅรองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2566
ประกาศ กค. เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561
กฎกระทรวง ทส. เรื่อง กําหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ.2546
ประกาศ ทส. เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 และ พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
ประกาศ ศรชล. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2566
ประกาศ ศรชล. เรื่อง กำหนดพื้นที่ในการสอบสวนและกำหนดพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2563
ประกาศ ศรชล. เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศ ศรชล. เรื่อง กำหนดจังหวัดชายทะเล
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เรื่อง การกำหนดจำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง วิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ กค. เรื่อง มาตรฐานบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561
ประกาศ กค. เรื่อง มาตรฐานบัญชีภาครัฐ (ฉ.2) พ.ศ.2564
ประกาศ ศรชล. เรื่อง กำหนดวันสถาปนาศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล