ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ศูนย์ข้อมูล
คำสั่ง
ค้นหา
limit
คำสั่ง การมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งการขับเคลื่อนจริยธรรม
คำสั่ง กษ. แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกําหนดการประมง 2558
คำสั่ง อนุกรรมการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน หลักของ ศรชล.
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน หน้าที่และอำนาจของส่วนงาน และอัตรำกำลังของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ที่ 64/2563
คำสั่ง ศรชล. เรื่อง โครงสร้างภายใน และอัตรากำลัง 2563
คำสั่ง ศรชล. เรื่อง กำหนดหน้าที่มอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน ผอ.ศรชล.และการเสนอหนังสือ 2562
คำสั่ง ทส. เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.อุทยานฯ พรบ.สงวนและคุ้มครองฯ
คำสั่ง กษ. เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรก.ประมง2558
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน หน้าที่และอำนาจของส่วนงาน และอัตรากำลัง ของ ศรชล.