ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ศูนย์ข้อมูล
การปฎิบัติราชการ
ค้นหา
limit
รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ของ ศรชล ณ วันที่ 30 ก.ย. 66
การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ๒๕๖๗
ข้อควรรู้เกี่ยวกับสิทธิการลาของข้าราชการ
นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ๒๕๖๖
ความก้าวหน้าโครงการฯ เมื่อ 15 มี.ค.66 (สนผ.ศรชล.)
แผนเผชิญเหตุกรณีการลักลอบขนส่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
แผนเผชิญเหตุกรณีเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรปะการัง
แผนเผชิญเหตุกรณีเกิดมลพิษและภัยพิบัติทางทะเลที่เป็นภัยต่อทรัพยากรทางทะเล
รายงานการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี 2566
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565
นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลสาธารณะ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570
นโยบายการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ รอง ผอ.ศรชล./ผบ.ทร.