ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ศูนย์ข้อมูล
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุ
ค้นหา
limit
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม