ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
เกี่ยวกับ ศรชล.
ผู้บริหาร
หมายเลขติดต่อ 0-2288-4000
หมายเลขติดต่อ 0-2472-7741
หมายเลขติดต่อ 0-2472-7634
หมายเลขติดต่อ 0-2283-3002
หมายเลขติดต่อ 0-2940-6212
หมายเลขติดต่อ 0-2141-1234
หมายเลขติดต่อ 0-2394-1964
หมายเลขติดต่อ 0-2866-3403
หมายเลขติดต่อ 0-2502-7005
หมายเลขติดต่อ 0-2502-7006
สำนักงานผู้บังคับบัญชา
ส่วนอำนวยการ
ส่วนปฏิบัติการ (ส่วนภูมิภาคและจังหวัด)