ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
จำนวนที่แสดง
ศรชล. แจ้งเตือน ! เล่นน้ำ สวมเสื้อชูชีพ ห่วงยาง ป้องกันอุบัติเหตุจากการจมน้ำ เหตุด่วน เหตุร้าย ภัยทางทะเล โทร 1465
สวัสดีวันปีใหม่ไทย
ศรชล. แจ้งเตือนคลื่นลมในทะเล 🌊💨 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เม.ย. 67
ศยก.ศรชล. ได้จัดนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ ศยก.ศรชล. เข้าร่วมฝึกผสม การรายงาน communication training ระหว่าง ศปก.ศรชล. กับ เรือ FS Vendemiaire ทร.ฝรั่งเศส ผ่านระบบ IORIS
นางราณี อุปการะกุล ผอ.สบก.ศรชล. เป็นผู้แทน ศรชล.ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมมลพิษ ครบรอบปีที่ 32 พร้อมมอบเงินบริจาคสมทบกองทุนสวัสดิการกรมควบคุมมลพิษเพื่อนำไปบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิต่าง ๆ
สำนักปฏิบัติการ 5 ศรชล. ลงพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อติดตามตรวจสอบสถานการณ์ภัยคุกคามด้านทรัพยากรทางทะเล เพื่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะล
วันที่รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑)
วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
สำนักปฏิบัติการ 5 ศรชล. ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามตรวจสอบสถานการณ์ภัยคุกคามด้านทรัพยากรทางทะเล เพื่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะล
การเตรียมการฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR) ในการฝึกกองทัพเรือประจำปี 2567
การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ ศรชล. ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ โดย สำนักการฝึกและฝึกอบรม ศรชล.
การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ ศรชล. ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ โดย สำนักการฝึกและฝึกอบรม ศรชล.
การฝึกอบรมแนวทางผู้ปฏิบัติงาน ศรชล. ประจำปี ๒๕๖๗ โดย สำนักการฝึกและฝึกอบรม ศรชล.
๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ศรชล. ได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2567