ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ศูนย์ข้อมูล
เอกสารดาวโหลด
ค้นหา
limit
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ประกาศ ศรชล. เรื่องรับโอนข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567
เอกสารขอรับเงินสงเคราะห์สวัสดิการสมาชิก จากเงินกองทุนสวัสดิการ ศรชล.
แบบใบขอโอนมารับราชการ ศรชล.
การขอรับเงินสงเคราะห์จากสวัสดิการ ศรชล.
แบบฟอร์มเลื่อนตำแหน่ง-รับโอนประเภทบริหาร
แบบฟอร์มเลื่อนตำแหน่งประเภทอำนวยการ
แบบฟอร์มเลื่อนตำแหน่งประเภทวิชาการ
แบบฟอร์มการเลื่อนตำแหน่งประเภททั่วไป
แบบฟอร์มการลา
ฟอร์มหนังสือร้องเรียน
แบบฟอร์มขอรับเงินช่วยเหลือ