ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
limit
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ปี
2567
ขอเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ปี
2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งป.2567
ปี
2566
แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปี งป.66
ปี
2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (แบบ บก.0
ปี
2566
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ปี
2566
แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปี งป.65 (War Room)
ปี
2565
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจ้าง (War Room)
ปี
2565
แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปี งป.65 (ระบบโทรศัพท์)
ปี
2565
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจ้าง (จ้างเหมาบริการสื่อสาร)
ปี
2565
แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ปี
2565
แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปี งป.2564
ปี
2563