ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ศูนย์ข้อมูล
รายงานการจัดการทรัพยากรบุคคล
ค้นหา
limit
เอกสารประกอบการฝึกอบรมการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล
เอกสารประกอบการฝึกอบรมข้าราชการพลเรือนสามัญโอนย้าย ศรชล.
เอกสารประกอบการฝึกอบรม พนักงานเจ้าหน้าที่ ศรชล.
เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติงานใน ศรชล.
รายงานการพัฒนาบุคลากร ศรชล. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566 (วงรอบ 6เดือน ต.ค.-มี.ค.66)
รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565
รายงานการนำวิธีประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566
รายงานผลบริหารบุคคล ปี 2565