ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ศูนย์ข้อมูล
คู่มือปฏิบัติงานและให้บริการ
ค้นหา
limit
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดโครงการฝึกอบรม
ขั้นตอนการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล
คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คู่มือให้บริการพื้นฐาน (สำหรับบุคคลทั่วไป)
คู่มือการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS)
คู่มือการใช้ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมเรือ Windwar
คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลเรือ AIS
คู่มือประกอบการฝึกอบรมการใช้งานระบบ FIST (หลักสูตร Fusion Portal Training)
คู่มือประกอบการฝึกอบรมการใช้งานระบบ FIST (หลักสูตร Operator Training)
การใช้งานระบบ FIST (สถานการณ์ตัวอย่าง)
คู่มือการใช้งาน ระบบจัดการข้อมูลอละองค์ความรู้ (KM) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเรือประมงที่แจ้งเข้า ข ออก หน้าท่าเทียบเรือ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คู่มือการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ศปก.ศรชล.
คู่มือการใช้งานระบบ MailGoThai สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ศรชล.