ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ติดต่อเรา
สำนักปฏิบัติการศรชล. ภาค 2
ศรชล. ภาค 2
rmecc2@thai-mecc.go.th (ศรชล.ภาค 2)
sni.pmecc@thai-mecc.go.th (ศรชล.จว.สุราษฎร์ธานี)
nst.pmecc@thai-mecc.go.th (ศรชล.จว.นครศรีธรรมราช)
ska.pmecc@thai-mecc.go.th (ศรชล.จว.สงขลา)
ptn.pmecc@thai-mecc.go.th (ศรชล.จว.ปัตตานี)