ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ศูนย์ข้อมูล
ระเบียบ และข้อบังคับ
ค้นหา
limit
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ว่าด้วยรถราชการและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง พ.ศ.2565
ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ ศรชล. ว่าด้วยการสงเคราะห์สมาชิกสวัสดิการ ศรชล. พ.ศ.2566
ระบียบคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ว่าด้วยเครื่องแบบปกติสำหรับพนักงานราชการ พ.ศ.2566
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กตน.ศรชล.
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร ศรชล.ว่าด้วยรถราชการและค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดรถประจำตำแหน่ง
ระเบียบ ว่าด้วยการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ประชาชนผู้สุจริต ซึ่งได้รับความเสียหายจากการใช้อานาจของ ศรชล. พ.ศ. 2563
ระเบียบ ว่าด้วยการให้สิทธิประโยชน์อื่นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ที่มีการประกาศภาวะไม่ปกติ พ.ศ. 2563
ระเบียบคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ว่าด้วยการปฏิบัติงานของ ศรชล. ศรชล.ภาค และศรชล.จังหวัด พ.ศ. 2563
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ว่าด้วยการบริหารพัสดุและจัดการทรัพย์สิน พ.ศ.2563
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ว่าด้วยงบประมาณ การเงิน และการคลัง พ.ศ.2563
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2563
ระเบียบ ศรชล. ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการประชุมและดำเนินงานของคณะกรรมการที่ปรึกษา ศรชล.ภาค
ระเบียบ ศรชล. ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ระเบียบคณะกรรมการบริหาร ศรชล.การดำเนินการเพื่อให้การบูรณาการ ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ระเบียบคณะกรรมการบริหาร ศรชล. การแต่งตั้งที่ปรึกษา ศรชล.