ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
limit
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาระบบควบคุมปฏิบัติการ และติดตามสถานการณ์ทางทะเล สำหรับ ศรชล.ภาค
ปี
2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร บก.ศรชล.จำนวน 1 งาน
ปี
2567
ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร บก.ศรชล. จำนวน 1 งาน
ปี
2567
ประกาศราคากลางการจัดหาระบบควบคุมการปฏิบัติและติดตามสถานการณ์ทางทะเล สำหรับ ศรชล.ภาค และชุดอุปกรณ์สื่อสารระหว่างเรือแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๑ ระบบ
ปี
2566
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างจัดหาระบบควบคุมการปฏิบัติและติดตามสถานการณ์ทางทะเล สำหรับ ศรชล.ภาค และชุดอุปกรณ์สื่อสารระหว่างเรือแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๑ ระบบ
ปี
2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสถานที่ทำงาน ศยก.ศรชล.
ปี
2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมเรือและการตรวจเรือประมงในทะเล จำนวน 1 ระบบ
ปี
2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรือยางท้องแข็ง ขนาด 5.8 เมตร โดยวิธีคัดเลือก
ปี
2566
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา งานจัดหาระบบเฝ้าระวังและติดตามทางทะเลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และติดตามการรั่วไหลของน้ำมัันในทะเล
ปี
2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเสื้อปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ใน ศรชล.
ปี
2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบกล้องบันทึกภาพสำหรับติดตัวบุคคล (Body Camera) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 80 ชุด
ปี
2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้ง กล้อง CCTV สำหรับติดเรือปฏิบัติการความเร็วสูงบริเวณชายฝั่ง จำนวน 15 ลำ
ปี
2566
None
ปี
2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุน ขนาด 5.56 มม. (M855) จำนวน 256,775 นัด
ปี
2566