ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
limit
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้คววมสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ศรชล. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๘๖ อัตรา
ปี
2567
จ้างผลิตสื่อ THAI MECC Reports : “รายงานพิเศษ ศรชล.” เรื่อง ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ ศรชล.
ปี
2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาระบบควบคุมปฏิบัติการ และติดตามสถานการณ์ทางทะเล สำหรับ ศรชล.ภาค
ปี
2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร บก.ศรชล.จำนวน 1 งาน
ปี
2567
ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร บก.ศรชล. จำนวน 1 งาน
ปี
2567
ประกาศราคากลางการจัดหาระบบควบคุมการปฏิบัติและติดตามสถานการณ์ทางทะเล สำหรับ ศรชล.ภาค และชุดอุปกรณ์สื่อสารระหว่างเรือแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๑ ระบบ
ปี
2566
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างจัดหาระบบควบคุมการปฏิบัติและติดตามสถานการณ์ทางทะเล สำหรับ ศรชล.ภาค และชุดอุปกรณ์สื่อสารระหว่างเรือแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๑ ระบบ
ปี
2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสถานที่ทำงาน ศยก.ศรชล.
ปี
2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมเรือและการตรวจเรือประมงในทะเล จำนวน 1 ระบบ
ปี
2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรือยางท้องแข็ง ขนาด 5.8 เมตร โดยวิธีคัดเลือก
ปี
2566
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา งานจัดหาระบบเฝ้าระวังและติดตามทางทะเลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และติดตามการรั่วไหลของน้ำมัันในทะเล
ปี
2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเสื้อปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ใน ศรชล.
ปี
2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบกล้องบันทึกภาพสำหรับติดตัวบุคคล (Body Camera) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 80 ชุด
ปี
2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้ง กล้อง CCTV สำหรับติดเรือปฏิบัติการความเร็วสูงบริเวณชายฝั่ง จำนวน 15 ลำ
ปี
2566