ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ศูนย์ข้อมูล
การจัดซือจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
ค้นหา
limit
ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ ศรชล.
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ณ 31 มีนาคม 2567
รายงานการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2567
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ม.ค.-มี.ค.66)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ต.ค.-ธ.ค.65)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม