ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ติดต่อเรา
สำนักปฏิบัติการศรชล. ภาค 3
ศรชล. ภาค 3
rmecc3@thai-mecc.go.th (ศรชล.ภาค 3)
rng.pmecc@thai-mecc.go.th (ศรชล.จว.ระนอง)
pna.pmecc @thai-mecc.go.th (ศรชล.จว.พังงา)
pkt.pmecc@thai-mecc.go.th (ศรชล.จว.ภูเก็ต)
kbi.pmecc@thai-mecc.go.th (ศรชล.จว.กระบี่)
trg.pmecc@thai-mecc.go.th (ศรชล.จว.ตรัง)
stn.pmecc@thai-mecc.go.th (ศรชล.จว.สตูล)