ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ติดต่อเรา
สำนักงานกลางศรชล.
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เลขที่ 72 อาคาร NT บางรัก (อาคารโทรคมนาคม CAT Tower) ถนน เจริญกรุง แขวง บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ติดต่อผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์เบอร์กลางของ ศรชล. 0 2502 7000 แล้วกดหมายเลขภายใน 5 ตัวที่ท่านทราบ หรือติดต่อตรงไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นด้วย 02
สำนักงานกลางศรชล.
ตำเเหน่ง หมายเลขภายใน 5 ตัว หมายเลขตรง 02
รองเลขาธิการ ศรชล. (1) 58755 0 2502 7005
รองเลขาธิการ ศรชล. (2) 58848 0 2502 7002
ผู้ช่วยเลขาธิการ ศรชล. (1) 58744 0 2502 7006
ผู้ช่วยเลขาธิการ ศรชล. (2) 58849 0 2502 7003
ห้องรับรอง VIP 58847 0 2502 7001
สำนักงานผู้บังคับบัญชา
ose@thai-mecc.go.th
ตำเเหน่ง หมายเลขภายใน 5 ตัว หมายเลขตรง 02
หัวหน้าสำนักงาน 58745 0 2502 7004
รองหัวหน้าสำนักงานผู้บังคับบัญชา 58746 0 2502 7007
ผู้ช่วยสำนักงานผู้บังคับบัญชา (1) 58747 0 2502 7008
ผู้ช่วยสำนักงานผู้บังคับบัญชา (2) 58846 0 2502 7106
ผู้ช่วยสำนักงานผู้บังคับบัญชา (3) 58850
เจ้าหน้าที่ธุรการ 58749 0 2502 7009
โทรสารธุรการ 58750 0 2502 7010
สำนักบริหารกลาง
oca@thai-mecc.go.th
ตำเเหน่ง หมายเลขภายใน 5 ตัว หมายเลขตรง 02
ผอ. สำนักบริหารกลาง 58761 0 2502 7035
รองผอ. สำนักบริหารกลาง 58762 0 2502 7036
กองบริหารงานบุคคล
hrmd.oca@thai-mecc.go.th
ตำเเหน่ง หมายเลขภายใน 5 ตัว หมายเลขตรง 02
ผอ. กองบริหารงานบุคคล 58763 0 2502 7037
หน. กลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 58832 0 2502 7038
หน. กลุ่มงานข้อมูลบุคคลและสวัสดิการ 58766 0 2502 7039
หน. กลุ่มวินัย 58764 0 2502 7040
กองการเงินและพัศดุ
fsd.oca@thai-mecc.go.th
ตำเเหน่ง หมายเลขภายใน 5 ตัว หมายเลขตรง 02
ผอ. กองการเงินและวัสดุ 58767 0 2502 7041
หน. กลุ่มการเงิน 58762 0 2502 7042
หน. กลุ่มงานพัศดุและยานยนต์ 58769 0 2502 7043
กองรักษาความปลอดภัยพิธีการสนับสนุน และบริการ
spssd.oca@thai-mecc.go.th
ตำเเหน่ง หมายเลขภายใน 5 ตัว หมายเลขตรง 02
หน. กลุ่มสนับสนุนและบริการ 58765 0 2502 7044
ธุรการ 58771 0 2502 7045
Operator/ต้อนรับ/ประชาสัมพันธ์ 58833 0 2502 7100
กลุ่มตรวจสอบภายใน
iag@thai-mecc.go.th
ตำเเหน่ง หมายเลขภายใน 5 ตัว หมายเลขตรง 02
หน. กลุ่มตรวจสอบภายใน 58752 0 2502 7046
ธุรการกลุ่มตรวจสอบภายใน 58753 0 2502 7047
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
msdg@thai-mecc.go.th
ตำเเหน่ง หมายเลขภายใน 5 ตัว หมายเลขตรง 02
หน. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 58751 0 2502 7048
ธุรการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 58834 0 2502 7049
สำนักการฝึกและฝึกอบรม
oet@thai-mecc.go.th
ตำเเหน่ง หมายเลขภายใน 5 ตัว หมายเลขตรง 02
ผอ. สำนักการฝึกและฝึกอบรม 58797 0 2502 7050
รองผอ. สำนักการฝึกและฝึกอบรม 58800 0 2502 7051
กองการฝึก
ed.oet@thai-mecc.go.th
ตำเเหน่ง หมายเลขภายใน 5 ตัว หมายเลขตรง 02
รองผอ. กองการฝึกและฝึกอบรม 58804 0 2502 7055
หน. กลุ่มจัดการฝึกอบรม 58799 0 2502 7056
หน. กลุ่มจัดทำโครงการและพัฒนาหลักสูตร 58802 0 2502 7057
หน. กลุ่มมาตราฐานและประเมินผลการฝึก 58835 0 2502 7058
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ag.oet@thai-mecc.go.th
ตำเเหน่ง หมายเลขภายใน 5 ตัว หมายเลขตรง 02
หน. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 58836 0 2502 7059
ธุรการ 58837 0 2502 7060
สำนักนโยบายและแผน
opp@thai-mecc.go.th
ตำเเหน่ง หมายเลขภายใน 5 ตัว หมายเลขตรง 02
ผอ. สำนักนโยบายและแผน 58756 0 2502 7061
รองผอ. สำนักนโยบายและแผน 58773 0 2502 7062
ธุรการ สนผ. 58748 0 2502 7063
กองนโยบายและแผน
ppd.opp@thai-mecc.go.th
ตำเเหน่ง หมายเลขภายใน 5 ตัว หมายเลขตรง 02
ผอ. กองนโยบายและแผน 58839 0 2502 7097
ผอ. กองนโยบายและแผน 58840 0 2502 7098
เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน 58841 0 2502 7101
ธุรการ กนผ. 58842 0 2502 7102
กองประสานความร่วมมือ
iacd.opp@thai-mecc.go.th
ตำเเหน่ง หมายเลขภายใน 5 ตัว หมายเลขตรง 02
ผอ. กองประสานความร่วมมือ 58754 0 2502 7064
รองผอ. กองประสานความร่วมมือ 58805 0 2502 7065
เจ้าหน้าที่กองประสานความร่วมมือ 58760 0 2502 7066
ธุรการ กปร. 58768 0 2502 7094
กองส่งกำลังบำรุง
ld.opp@thai-mecc.go.th
ตำเเหน่ง หมายเลขภายใน 5 ตัว หมายเลขตรง 02
ผอ. กองส่งกำลังบำรุง 58775 0 2502 7067
รองผอ. กองส่งกำลังบำรุง 58770 0 2502 7068
เจ้าหน้าที่กองส่งกำลังบำรุง 58776 0 2502 7069
ธุรการ กกบ. 58772 0 2502 7095
กองสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
citd.opp@thai-mecc.go.th
ตำเเหน่ง หมายเลขภายใน 5 ตัว หมายเลขตรง 02
ผอ. กองสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 58807 0 2502 7070
รองผอ. กองสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 58777 0 2502 7071
เจ้าหน้าที่สื่อสาร 58822 0 2502 7011
เจ้าหน้าที่สื่อสาร 58778 0 2502 7072
ธุรการ กสท. 58774 0 2502 7099
กองสารนิเทศ
cad.opp@thai-mecc.go.th
ตำเเหน่ง หมายเลขภายใน 5 ตัว หมายเลขตรง 02
ผอ. กองสารนิเทศ 58791 0 2502 7073
รอง ผอ.กองสารนิเทศ 58779 0 2502 7074
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ 58780 0 2502 7075
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 58781 0 2502 7076
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 58806 0 2502 7077
สำนักปลัดบัญชี
oc@thai-mecc.go.th
ตำเเหน่ง หมายเลขภายใน 5 ตัว หมายเลขตรง 02
ผอ. สำนักปลัดบัญชี 58782 0 2502 7078
รองผอ. สำนักปลัดบัญชี 58843 0 2502 7103
กองแผนและจัดทำงบประมาณ
pbd.oc@thai-mecc.go.th
ตำเเหน่ง หมายเลขภายใน 5 ตัว หมายเลขตรง 02
ผอ. กองแผนและจัดทำงบประมาณ 58785 0 2502 7079
รองผอ. กองแผนและจัดทำงบประมาณ 58787 0 2502 7080
กองบริหารงบประมาณ
bmd.oc@thai-mecc.go.th
ตำเเหน่ง หมายเลขภายใน 5 ตัว หมายเลขตรง 02
ผอ. กองบริหารงบประมาณ 58793 0 2502 7081
รองผอ. กองบริหารงบประมาณ 58786 0 2502 7082
กองบัญชี
ad.oc@thai-mecc.go.th
ตำเเหน่ง หมายเลขภายใน 5 ตัว หมายเลขตรง 02
ผอ. กองบัญชี 58844 0 2502 7104
รอง ผอ.กองบัญชี 58845 0 2502 7105
กองตรวจสอบและประเมินผล
med.oc@thai-mecc.go.th
ตำเเหน่ง หมายเลขภายใน 5 ตัว หมายเลขตรง 02
ผอ.กองตรวจสอบและประเมินผล 58823 0 2502 7012
รอง ผอ.ตรวจสอบและประเมินผล 58824 0 2502 7013
ธุรการ 1 58784 0 2502 7083
ธุรการ 2 58783 0 2502 7084
สำนักสืบสวนสอบสวนและกฏหมาย
oiila@thai-mecc.go.th
ตำเเหน่ง หมายเลขภายใน 5 ตัว หมายเลขตรง 02
ผอ. สำนักสืบสวนสอบสวนและกฏหมาย 58792 0 2502 7085
รองผอ. สำนักสืบสวนสอบสวนและกฏหมาย 58798 0 2502 7086
กองกฏหมาย
lad.oiila@thai-mecc.go.th
ตำเเหน่ง หมายเลขภายใน 5 ตัว หมายเลขตรง 02
ผอ. กองกฏหมาย 58790 0 2502 7087
เจ้าหน้าที่กฎหมายความมั่นคงทางทะเล 58789 0 2502 7088
กองสอบสวนกลาง
ciid.oiila@thai-mecc.go.th
ตำเเหน่ง หมายเลขภายใน 5 ตัว หมายเลขตรง 02
ผอ. กองสอบสวนกลาง 58788 0 2502 7089
รอง ผอ.กองสอบสวนกลาง 58794 0 2502 7090
หน. กลุ่มสอบสวนกลาง 58838 0 2502 7091
หน. กลุ่มสอบสวนกลาง 58795 0 2502 7092
ธุรการ 58796 0 2502 7093
ศูนย์ยุทธการ ศรชล.
meoc@thai-mecc.go.th
ตำเเหน่ง หมายเลขภายใน 5 ตัว หมายเลขตรง 02
ผอ. ศูนย์ยุทธการ ศรชล. 58823 0 2475 8823
ธุรการ ศยก. 58734 0 2475 8734
ธุรการ ศยก. 58824 0 2475 8824
กองดูแลระบบและติดตามสถานการณ์
smsmd.meoc@thai-mecc.go.th
ตำเเหน่ง หมายเลขภายใน 5 ตัว หมายเลขตรง 02
ผอ. กองดูแลระบบ 58822 0 2475 8822
สำนักปฏิบัติการ 1 ศรชล.
ooe1@thai-mecc.go.th (สำนักปฏิบัติการ 1 ศรชล.)
opg.ooe1@thai-mecc.go.th (กลุ่มแผนงาน)
oeg.ooe1@thai-mecc.go.th (กลุ่มแผนปฏิบัติการ)
ตำเเหน่ง หมายเลขภายใน 5 ตัว หมายเลขตรง 02
ผอ. สำนักปฏิบัติการ 1 ศรชล. 58815 0 2502 7014
รองผอ. สำนักปฏิบัติการ 1 ศรชล. 58757 0 2502 7015
หน. กลุ่มแผนงาน 58758 0 2502 7016
หน. กลุ่มปฏิบัติการ 58759 0 2502 7017
เจ้าหน้าที่ประสานงานและอำนวยการปฏิบัติ 58808 0 2502 7018
ธุรการ 1 58814 0 2502 7019
ธุรการ 2 58831 0 2502 7096
สำนักปฏิบัติการ 2 ศรชล.
ooe2@thai-mecc.go.th (สำนักปฏิบัติการ 2 ศรชล.)
opg.ooe2@thai-mecc.go.th (กลุ่มแผนงาน)
oeg.ooe2@thai-mecc.go.th (กลุ่มแผนปฏิบัติการ)
ตำเเหน่ง หมายเลขภายใน 5 ตัว หมายเลขตรง 02
ผอ. สำนักปฏิบัติการ 2 ศรชล. 58810 0 2502 7020
รองผอ. สำนักปฏิบัติการ 2 ศรชล. 58811 0 2502 7021
เจ้าหน้าที่ประสานงานและอำนวยการปฏิบัติ 58812 0 2502 7022
สำนักปฏิบัติการ 3 ศรชล.
ooe3@thai-mecc.go.th (สำนักปฏิบัติการ 3 ศรชล.)
opg.ooe3@thai-mecc.go.th (กลุ่มแผนงาน)
oeg.ooe3@thai-mecc.go.th (กลุ่มแผนปฏิบัติการ)
ตำเเหน่ง หมายเลขภายใน 5 ตัว หมายเลขตรง 02
ผอ. สำนักปฏิบัติการ 3 ศรชล. 58813 0 2502 7023
รองผอ. สำนักปฏิบัติการ 3 ศรชล. 58816 0 2502 7024
เจ้าหน้าที่ประสานงานและอำนวยการปฏิบัติ 58817 0 2502 7025
สำนักปฏิบัติการ 4 ศรชล.
ooe4@thai-mecc.go.th (สำนักปฏิบัติการ 4 ศรชล.)
opg.ooe4@thai-mecc.go.th (กลุ่มแผนงาน)
oeg.ooe4@thai-mecc.go.th (กลุ่มแผนปฏิบัติการ)
ตำเเหน่ง หมายเลขภายใน 5 ตัว หมายเลขตรง 02
ผอ. สำนักปฏิบัติการ 4 ศรชล. 58818 0 2502 7026
รองผอ. สำนักปฏิบัติการ 4 ศรชล. 58819 0 2502 7027
เจ้าหน้าที่ประสานงานและอำนวยการปฏิบัติ 58820 0 2502 7028
สำนักปฏิบัติการ 5 ศรชล.
ooe5@thai-mecc.go.th (สำนักปฏิบัติการ 5 ศรชล.)
opg.ooe5@thai-mecc.go.th (กลุ่มแผนงาน)
oeg.ooe5@thai-mecc.go.th (กลุ่มแผนปฏิบัติการ)
ตำเเหน่ง หมายเลขภายใน 5 ตัว หมายเลขตรง 02
ผอ. สำนักปฏิบัติการ 5 ศรชล. 58825 0 2502 7029
รองผอ. สำนักปฏิบัติการ 5 ศรชล. 58826 0 2502 7030
เจ้าหน้าที่ประสานงานและอำนวยการปฏิบัติ 58827 0 2502 7031
สำนักปฏิบัติการ 6 ศรชล.
ooe6@thai-mecc.go.th (สำนักปฏิบัติการ 6 ศรชล.)
opg.ooe6@thai-mecc.go.th (กลุ่มแผนงาน)
oeg.ooe6@thai-mecc.go.th (กลุ่มแผนปฏิบัติการ)
ตำเเหน่ง หมายเลขภายใน 5 ตัว หมายเลขตรง 02
ผอ. สำนักปฏิบัติการ 6 ศรชล. 58828 0 2502 7032
รองผอ. สำนักปฏิบัติการ 6 ศรชล. 58829 0 2502 7033
เจ้าหน้าที่ประสานงานและอำนวยการปฏิบัติ 58830 0 2502 7034