ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
เกี่ยวกับ ศรชล.
หน่วยงาน
 • สำนักงานผู้บังคับบัญชา
 • สำนักบริหารกลาง
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 • สำนักการฝึกและฝึกอบรม
 • สำนักนโยบายและแผน
 • สำนักปลัดบัญชี
 • สำนักสืบสวนสอบสวนและกฏหมาย
 • ศูนย์ยุทธการ ศรชล.
 • สำนักปฏิบัติการ ๑ ศรชล.
 • สำนักปฏิบัติการ ๒ ศรชล.
 • สำนักปฏิบัติการ ๓ ศรชล.
 • สำนักปฏิบัติการ ๔ ศรชล.
 • สำนักปฏิบัติการ ๕ ศรชล.
 • สำนักปฏิบัติการ ๖ ศรชล.
 • - ศรชล.จังหวัดตราด
  - ศรชล.จังหวัดจันทบุรี
  - ศรชล.จังหวัดระยอง
  - ศรชล.จังหวัดชลบุรี
  - ศรชล.จังหวัดฉะเชิงเทรา
  - ศรชล.จังหวัดสมุทรสาคร
  - ศรชล.จังหวัดสมุทรสงคราม
  - ศรชล.จังหวัดสมุทรปราการ
  - ศรชล.จังหวัดเพชรบุรี
  - ศรชล.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  - ศรชล.จังหวัดชุมพร
  - ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดตราด
  - ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดจันทบุรี
  - ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดระยอง
  - ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดชลบุรี
  - ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดฉะเชิงเทรา
  - ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสมุทรสาคร
  - ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสมุทรสงคราม
  - ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสมุทรปราการ
  - ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดเพชรบุรี
  - ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  - ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดชุมพร
  - ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือกรุงเทพมหานคร
 • - ศรชล.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  - ศรชล.จังหวัดนครศรีธรรมราช
  - ศรชล.จังหวัดสงขลา
  - ศรชล.จังหวัดปัตตานี
  - ศรชล.จังหวัดนราธิวาส
  - ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  - ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดนครศรีธรรมราช
  - ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสงขลา
  - ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดปัตตานี
  - ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดนราธิวาส
 • - ศรชล.จังหวัดระนอง
  - ศรชล.จังหวัดพังงา
  - ศรชล.จังหวัดภูเก็ต
  - ศรชล.จังหวัดกระบี่
  - ศรชล.จังหวัดตรัง
  - ศรชล.จังหวัดสตูล
  - ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดระนอง
  - ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดพังงา
  - ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดภูเก็ต
  - ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดกระบี่
  - ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดตรัง
  - ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสตูล