ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ศูนย์ข้อมูล
การจัดการเรื่องร้องเรียน
ค้นหา
limit
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 2566 ( รอบ 6 เดือน ต.ค.65-มี.ค.66)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566
รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2566 (วงรอบ 6 เดือน ต.ค.65-มี.ค.66)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2566
รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (6 เดือนแรก)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ต.ค.64-30 ก.ย.65)