ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ติดต่อเรา
สำนักปฏิบัติการศรชล. ภาค 1
ศรชล. ภาค 1
rmecc1@thai-mecc.go.th (ศรชล.ภาค 1)
trt.pmecc@thai-mecc.go.th (ศรชล.จว.ตราด)
cti.pmecc@thai-mecc.go.th (ศรชล.จว.จันทบุรี)
ryg.pmecc@thai-mecc.go.th (ศรชล.จว.ระยอง)
cbi.pmecc@thai-mecc.go.th (ศรชล.จว.ชลบุรี)
cco.pmecc@thai-mecc.go.th (ศรชล.จว.ฉะเชิงเทรา)
skn.pmecc@thai-mecc.go.th (ศรชล.จว.สมุทรสาคร)
skm.pmecc@thai-mecc.go.th (ศรชล.จว.สมุทรสงคราม)
spk.pmecc@thai-mecc.go.th (ศรชล.จว.สมุทรปราการ)
pbi.pmecc@thai-mecc.go.th (ศรชล.จว.เพชรบุรี)
pkn.pmecc@thai-mecc.go.th (ศรชล.จว.ประจวบคีรีขันธ์)
cpn.pmecc@thai-mecc.go.th (ศรชล.จว.ชุมพร)