ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ศูนย์ข้อมูล
เอกสารอื่นๆ
ค้นหา
limit
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี งป.64 (ITA 2024)
ขอเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานหลักของ ศรชล. (กองทัพเรือ กรม เจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองบังคับการ ตำรวจน้ำ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล)
แจ้งผลการสัมมนาการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานหลักของ ศรชล. ครั้งที่ ๑ (กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่ง กองบังคับการตำรวจน้ำ)
แผนอนุมัติปฏิบัติราชการ งป.64 (สนผ.ศรชล.)
บทความวิชาการ : MARITIME SECURITY COOPERATION IN ASEAN: CHALLENGES AND PROSPECTS
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี งป.64 (ITA 2021)