ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ศูนย์ข้อมูล
การดำเนินงานและงบประมาณ
ค้นหา
limit
แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2567
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
แผนปฏิบัติราชการ แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการดำเนินงาน งป.65
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและใช้งบประมาณ ( 6 เดือน ต.ค.-มี.ค.66
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับสิ้น ก.ย.2565
แผนดำเนินงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566