ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (แบบ บก.0
วันที่
:
2023-11-11 08:38:34
ปี
:
2566
รายการ
:
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (แบบ บก.0
รายละเอียด
:
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (แบบ บก.06)
1.เช่าอาคารสำนักงานชั่วคราว

2.จัดหาข้อมูลวิเคราะห์พฤติกรรมเรือ

3.จัดซื้อกระสุนขนาด 5.56 มม.

4.จัดซื้อกระสุนขนาด 9 มม.

5.ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

6.ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

7.ซื้อเครื่องรับ-ส่ง วิทยุ

8.ซื้อเครื่องพิมพ์ 80 เครื่อง

9.เครื่องยิงเชือกกู้ภัยทางน้ำ

10.เรือยางท้องแข็งขนาด 5.8 เมตร

11.เรือยางตรวจการท้องแข็ง ขนาด 7.2 เมตร

12.กล้องตรวจการณืกลางคืนแบบสองตา

13.จ้างเหมาบริการระบบเครือข่าย Internet

14.จ้างทำความสะอาด บก.ศรชล.

15.จ้างปรับปรุงสถานที่ทำงาน ศยก.ศรชล.

16.จ้างออกแบบอาคาร ศรชล.

17.ซื้อพร้อมติดตั้งกล้อง CCTV สำหรับติดเรือ

18.ซื้อพร้อมติดตั้งระบบการประชุม ศยก.ศรชล.

19.ซื้อพร้อมติดตั้งระบบติดตามสถานการณ์ ศยก.ศรชล.

20.ซื้อระบบกล้องบันทึกภาพสำหรับติดตัวบุคคล

21.ระบบควบคุมการปฏิบัติการและติดตามสถานการณ์ทางทะเล

22.ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ (AED)

23.ซื้อระบบควบคุมการปฏิบัติและติดตามสถานการณ์ทางทะเล สำหรับ ศรชล.ภาค
ไฟล์ประกาศ