ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจ้าง (War Room)
วันที่
:
2021-12-17 15:49:56
ปี
:
2565
รายการ
:
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจ้าง (War Room)
รายละเอียด
:
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจ้าง (War Room)
ไฟล์ประกาศ