ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจ้าง (จ้างเหมาบริการสื่อสาร)
วันที่
:
2021-12-17 14:32:33
ปี
:
2565
รายการ
:
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจ้าง (จ้างเหมาบริการสื่อสาร)
รายละเอียด
:
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจ้าง (จ้างเหมาบริการสื่อสาร)
ไฟล์ประกาศ