ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศ ศรชล. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการฯ

          ตามที่ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

จำนวน ๘๖ อัตรา โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

          บัดนี้ การรับสมัครสอบแข่งขันดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ปรากฏว่า มีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น ๓,๐๗๔ คน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ และข้อ ๗ ของประกาศศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เรื่อง การรับสมัครสอบ

แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบ ดังต่อไปนี้