ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขาธิการ ศรชล.ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพล ศรชล. และรับทราบการดำเนินงานในปัจจุบัน สถานภาพการดำเนินงาน และสถานภาพกำลังพล รวมถึงแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป


ในวันที่ 9 ก.ค.67 ระหว่างเวลา 08.30 - 13.00 น. พล.ร.อ.วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะ เลขาธิการ ศรชล. ตรวจเยี่ยม บก.ศรชล.ส่วนกลาง โดยมี พล.ร.ท อุปถัมภ์ สมุทรานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศรชล. พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการ ศรชล. ให้การตอนรับ ณ อาคารโทรคมนาคม บางรัก กรุงเทพ


ในการนี้ เลขาธิการ ศรชล. ถวายสักการะพระรูป พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพล ศรชล. และรับทราบการดำเนินงานในปัจจุบัน สถานภาพการดำเนินงาน และสถานภาพกำลังพล รวมถึงแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป ของ นขต.ศรชล. ตามลำดับ ดังนี้ สำนักงานผู้บังคับบัญชา กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบราชการ สำนักบริหารกลาง สำนักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย สำนักนโยบายและแผน สำนักการฝึกและฝึกอบรม สำนักปลัดบัญชี และสำนักปฏิบัติการ 1-6 ศรชล. ทั้งนี้ เลขาธิการ ศรชล. ได้ร่วมรับทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของ นขต.ศรชล. ณ ชั้น 19 อาคารโทรคมนาคม บางรัก กรุงเทพ


"ศรชล. เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชน"