ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศรชล.เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุการเงินและการบัญชี

“ศรชล.เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุการเงินและการบัญชี”

 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 พลเรือเอก วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง เลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติ “การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุการเงินและการบัญชีของ ศรชล. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567” ในระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรม รอยัลซิตี้ เขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร

การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลของ ศรชล. ได้รับทราบบทเรียนองค์ความรู้การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการด้านต่างๆ เช่น ด้านงบประมาณ การพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารสินทรัพย์ การเงินและการบัญชีที่ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายระเบียบปฏิบัติของทางราชการที่กำหนด โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้บรรยาย