ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้แทน ศรชล.และผู้แทนกองบังคับการตำรวจน้ำ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการควบคุมการขนส่งสินค้าทางทะเล (Maritime Controlled Delivery Workshop)


วันที่ ๒๔ - ๒๕ มิย ๖๗ นายธนาธิป จันทรภักดี รองผู้อำนวยสำนักปฏิบัติการ ๒ และนายทะเล กลับกลาย เจ้าหน้าที่จัดทำแผนรองรับการปฏิบัติการ สำนักปฏิบัติการ ๔ ผู้แทน ศรชล.และผู้แทนกองบังคับการตำรวจน้ำ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการควบคุมการขนส่งสินค้าทางทะเล (Maritime Controlled Delivery Workshop) ร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทางทะเลของประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย จัดโดยสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย


การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินกลยุทธ์ต่อต้านยาเสพติดด้วยการติดตามและควบคุมการขนส่งด้วยเรือผ่านเส้นทางทะเล และนำเสนอกระบวนการสอบสวนและวิธีการติดตามและตรวจจับความเคลื่อนไหวของเรือขนส่งสินค้าทางทะเล เพื่อสนับสนุนและยกระดับการป้องกันและปราบปรามของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทางทะเลให้สามารถตรวจ สอบเครือข่ายอาชญากรรมและยาเสพติดให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันเรื่องการลักลอบขนส่งยาเสพติดในภูมิภาคเอเชียตะวันอกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางการขนส่งหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการใช้เส้นทาง การเดินเรือที่มากขึ้นโดยผ่านเส้นทางตะวันตกอ่าวไทยและช่องแคบมะละกาเพื่อถ่ายโอนสินค้ายาเสพติดผิดกฎหมายไปยังประเทศเพื่อนบ้านและที่อื่นๆทั่วภูมิภาค 


ซึ่งผู้แทน ศรชล.ได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆในการติดตามและตรวจสอบความเคลื่อนไหวของเรือที่ขนส่งสิ่งผิดกฎหมายในทะเล และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรและผู้แทนหน่วยงานบังคับใช้กฏหมายของประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามแผนปฏิบัติราชการ ศรชล.ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ในกลยุทธ์หลักที่ ๒ เป้าประสงค์ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ขยายความร่วมมือต่อหน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น ReCAAP ISC, UNODC และหน่วยงานอื่นๆ