ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศรชล. จัดกำลังพลเข้ารับการอบรมหลักสูตร Maritime Civilian Intelligen Analysts Train-the-Trainer ครั้งที่ 1  ณ JUSMAGTHAI สาทร กรุงเทพฯ


ศรชล. จัดกำลังพลเข้ารับการอบรมหลักสูตร Maritime Civilian Intelligen Analysts Train-the-Trainer ครั้งที่ 1 

ณ JUSMAGTHAI สาทร กรุงเทพฯ


ในระหว่างวันที่ 21 - 28 มิ.ย.67 ศรชล. เข้ารับการอบรมหลักสูตร Maritime Civilian Intelligen Analysts Train-the-Trainer ครั้งที่ 1 โดยคณะที่ปรึกษาทางการทหารสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย (JUSMAGTHAI) โดยมีผู้ฝึกสอนจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านข่าวกรอง และผู้เชี่ยวชาญด้านการตระหนักรู้ภาพสถานการณ์ทางทะเล (MDA) โดยหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างทักษะ วิธีการ และเทคนิคในการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ สำหรับภารกิจ ศรชล. ในอนาคต


“ศรชล. เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชน”