ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
“ศรชล.ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568”


“ศรชล.ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568”


เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.67 พลเรือเอกวรวุธ พฤกษารุ่งเรือง เลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (เลขาธิการ ศรชล.) ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ผอ.ศรชล.) เป็นผู้แทนเข้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของ ศรชล. ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 สภาผู้แทนราษฎร ณ ห้อง CB406 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา


ในการนี้ เลขาธิการ ศรชล.ได้ยืนยันว่างบประมาณรายจ่ายฯ ของ ศรชล.จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานการบูรณาการและประสานการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ ศรชล.รับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นๆที่รัฐบาลมอบหมายทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 


#ศรชล

#thaimecc