ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศรชล.เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าหน่วยงานยามฝั่งในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 20 (HACGAM-WLM) ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี


เมื่อวันที่ 18 - 21 มิ.ย. 67 พล.ร.ต.เบญจมาพร วงศ์นครสว่าง ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 1 ศรชล. นายธนาธิป จันทรภักดี รอง ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 2 ศรชล. และ น.ท.วิตรัส สมาบัติ เจ้าหน้าที่สื่อสาร กองสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศรชล. เป็นผู้แทน ศรชล. เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าหน่วยงานยามฝั่งในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 20 (HACGAM-WLM) ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี


การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของหน่วยงานยามฝั่งในภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิกในการดำเนินงานด้านความมั่นคง ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยจัดให้มีการประชุมคณะทำงานย่อยจำนวน 5 คณะ ประกอบด้วย

1. Preventing & Controlling Unlawful Acts at Sea

2. Search and Rescue at Sea

3. Environmental Protection

4. Capacity Building

5. Information Sharing


โดยประเทศสมาชิก HACGAM ส่งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทางทะเลเข้าร่วมประชุมได้แก่ Australia, Bangladesh, Bahrain, Brunei Darussalam, Cambodia, China, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Maldives, Myanmar, Pakistan, Republic of Korea, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Turkey, Vietnam, France, Australia, UK และองค์กรระหว่างประเทศ UNODC, ReCAAP ISC


ผู้แทน ศรชล.ได้นำเสนอภารกิจและกิจกรรมในการดำเนินงานด้านความมั่นคง ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมทางทะเลของไทยในการประชุมคณะทำงาน และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้แทนหน่วยงานยามฝั่งของประเทศสมาชิก HACGAM ซึ่งเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามกลยุทธ์ด้านการขยายความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศในแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ศรชล.ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570)