ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศรชล. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการคนทำสื่อ ยกระดับการประชาสัมพันธ์ ศรชล.ภาค - จังหวัด


🔵 ศรชล. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการคนทำสื่อ ยกระดับการประชาสัมพันธ์ ศรชล.ภาค - จังหวัด 


💥 เมื่อวันที่ (24 มิถุนายน 2567) พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ให้เกียรติมอบโอวาทและเป็นประธานใน ”พิธีมอบรางวัลผลิตสื่อในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการหลอมรวมแนวคิดการผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจภูมิทัศน์สื่อใหม่ขั้นการปฏิบัติและประยุกต์ใช้“ โดย รอง.ผอ.ศรชล. เน้นย้ำให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ทำให้ประชาชนได้รู้จัก ศรชล. และรับรู้ว่า ศรชล.คือใคร ทำหน้าที่ในการรับใช้ประชาชนอย่างไร การประชาสัมพันธ์เป็นกลไกสำคัญ ต้องผลิตสื่อได้ตรงเป้าหมายมีความทันสมัย ตรงตามภูมิทัศน์สื่อใหม่ในยุคปัจจุบัน โดยการนี้ รอง.ผอ.ศรชล. ได้มอบรางวัลในการประกวดจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ศรชล. โดยมีหน่วยงานที่ส่งผลงานเพื่อเข้ารับการตัดสิน จำนวนทั้งสิ้น 28 ผลงาน และมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลดังนี้ 


🥇รางวัลผลิตสื่อดีเด่น ได้แก่

- กองสารนิเทศ.ศรชล.ภาค 1

🥈รางวัลชมเชย

- กองสารนิเทศ.ศรชล.ส่วนกลาง

- กองสารนิเทศ.ศรชล.ภาค 2

- กองสารนิเทศ.ศรชล.ภาค 3

- ศรชล.จังหวัด.สมุทรปราการ

- ศรชล.จังหวัด.เพชรบุรี

- ศรชล.จังหวัด.ตราด

- ศรชล.จังหวัด.ระนอง


📃 ทั้งนี้การจัดสัมมนาฯ ดำเนินการภายใต้โฆษก ศรชล. นำโดย พลเรือตรี จุมพล นาคบัว โฆษก.ศรชล และได้รับเกียรติจาก พลเรือเอกเชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกพิเศษ ศรชล. เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เป็นไปตามที่ ศรชล. ได้อนุมัติแนวทางการพัฒนาศักยภาพการสารนิเทศและการประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ บุคลากร ศรชล. ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โดยสอดคล้องภูมิทัศน์ของสื่อ ใหม่ในยุคปัจจุบันอย่างเป็นรูปธรรมนั้น สำนักงานโฆษก ศรชล.ได้จัดการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ "การหลอมรวมแนวคิดการผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจภูมิ ทัศน์สื่อใหม่" จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ขั้นพื้นฐาน ระหว่าง 28 - 30 พฤษภาคม 2567 และขั้นการปฏิบัติและประยุกต์ใช้ ระหว่าง 24 - 26  มิถุนายน 2567 โดยมีผู้เข้าร่วมการ สัมมนาฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจาก ศรชล.ภาค ศรชล.จังหวัด ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัด สำนักงานโฆษก ศรชล. และ สำนักงานโฆษก ทร. จำนวนครั้งละ 56 คน


#ศรชล

#thaimecc