ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินบุคคลฯ และกำหนดการประเมินบุคคลฯ

คณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ มีมติในการประชุมครั้งที่๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย.๖๗ ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินบุคคลฯ และกำหนดการประเมินบุคคล ซึ่งพิจารณาจากเอกสารประกอบการประเมินบุคคล และการสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ มิ.ย.๖๗ เวลา ๐๙๓๐ เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น ๒๙ อาคารโทรคมนาคม 

เอกสารเพิ่มเติม