ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
รอง ผอ.ศรชล. ตรวจเยี่ยม ศรชล.จังหวัด และร่วมหารือข้อราชการที่สำคัญ ในพื้นที่ “ศรชล.ภาค 3”


รอง ผอ.ศรชล. ตรวจเยี่ยม ศรชล.จังหวัด และร่วมหารือข้อราชการที่สำคัญ ในพื้นที่ “ศรชล.ภาค 3”


โดยในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ ศรชล. พร้อมด้วยคณะ

ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปจากรอง.ผอ.ศรชล.จังหวัด ในการสรุปผลการปฏิบัติงานในปี 2567 ที่ผ่านมา ณ ศคท.จว.รน.  รวมถึงได้มีการหารือข้อราชการที่สำคัญในการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผอ.ศรชล. โดยมี นายนริศ  นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผอ.ศรชล.จังหวัดระนอง ร่วมหารือ  และมี น.อ. พรพรหม  สกุลเต็ม  รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดระนอง , น.อ. ไตรจักร ศาสตราธรรม  หัวหน้า ศคท.จังหวัดระนอง,ข้าร่วมหารือข้อราชการตามลำดับ ณ ห้องรับรองท่าอากาศยาน จังหวัดระนอง


ทั้งนี้ รอง ผอ.ศรชล. ได้มอบนโยบายให้หน่วยต่างๆ ในพื้นที่ ศรชล.จว.รน.  ต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข่องในการแก้ปัญหาในพื้นที่ ให้ประชาชนเชื่อใจ ดำเนินการอย่างรวดเร็ว รวมถึงได้มอบแนวทางตามนโยบายรัฐบาล ให้เน้นย้ำด้านการปราบปรามการกระทำความผิดทางทะเล ได้แก่ การลักลอบขนยาเสพติดทางทะเล การลักลอบขนถ่ายและนำเข้าสัตว์น้ำ สินค้าเกษตรผิดกฎหมาย ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านต่างๆ อาทิ ด้านเศรษฐกิจ เป็นต้นนอกจากนี้ ได้ให้พิจารณาการเตรียมกำลังพล และการวางกำลังให้มีความพร้อมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทางทะเลอยู่ตลอดเวลา 


สำหรับการเดินทางไปตรวจเยี่ยม พื้นที่ของผู้บัญชาการทหารเรือ/รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ ศรชล. ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการในพื้นที่ และรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง และมอบนโยบายในการทำงานของหน่วยงานศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละจังหวัด โดย รอง ผอ.ศรชล. มีแผนเดินทางตรวจเยี่ยม ศรชล.จังหวัด ทุกพื้นที่ จนครบ 22 จังหวัด เพื่อให้การทำงานของ ศรชล.ในพื้นที่ต่างๆ ดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


ทั้งนี้ ศรชล. มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภายใต้การบังคับบัญชา ของนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.ศรชล. โดยมุ่งเน้นความมั่นคงทางทะเลแบบองค์รวม จึงมีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานหลักของ ศรชล. 7 หน่วยงาน ในการบังคับใช้กฎหมายในทะเล และให้ความคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สำหรับผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ คือ การช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวในทะเล, การส่งกลับผู้เจ็บป่วยสายแพทย์ การบูรณาการหน่วยงานทางทะเลและหน่วยงานความมั่นคงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายทางทะเล, การทำลายสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ,การส่งเสริมการท่องเที่ยว, การสร้างความตระหนักรู้ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อตอบสนองภารกิจในการจัดการแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานของรัฐในการป้องกัน ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายที่กระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล


#ศรชล

#thaimecc