ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศรชล. (กพบ.ศรชล.) เดินทางเข้าพื้นที่ ณ ศรชล.ภาค ๓ /จว.ภูเก็ต ทำกิจกรรม Mobile Team สัญจร

ศรชล. (กพบ.ศรชล.) เดินทางเข้าพื้นที่ ณ ศรชล.ภาค ๓ /จว.ภูเก็ต ทำกิจกรรม Mobile Team สัญจร สร้างความรับรู้ เข้าใจ เข้าถึง ไปยังภาคเอกชนและภาคประชาชน มุ่งเน้นขับเคลื่อนนโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใส สร้างภาคีเครือข่ายในระดับภูมิภาค พร้อมทั้งจัดเก็บแบบวัดผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และภายนอก ให้ครอบคลุมในทุกภาคส่วน โดย นาวาเอกหญิงไวคุณา รัตนบุญกร ผช.หน.สำนักงานผู้บังคับบัญชา ศรชล. และปฏิบัติหน้าที่ รรก.หน.กพบ.ศรชล. อีกหน้าที่หนึ่ง พร้อมด้วยข้าราชการ กพบ.ศรชล. ระหว่าง ๓ - ๗ มิ.ย.๖๗ ณ พื้นที่ ศรชล.ภาค ๓ /จว.ภูเก็ต ท่าเรืออ่าวปอ/ ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต/ ท่าเรือวิสิษฐ์พันวา ท่าเรืออ่าวปอ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต