ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศรชล. โดย ศรชล.ภาค 3 ฝึกความพร้อม รับสถานการณ์ WMD และ SAR สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนฝั่งทะเลอันดามัน


🔵 ศรชล. โดย ศรชล.ภาค 3 ฝึกความพร้อม รับสถานการณ์ WMD และ SAR สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนฝั่งทะเลอันดามัน


📍วันนี้ (10 มิถุนายน 2567) พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ในฐานะ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (รอง ผอ.ศรชล.) เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล (FTX) การปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี 2567 พร้อมด้วยพลเรือเอก วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะ เลขาธิการ ศรชล. และผู้แทนหน่วยงานของ ศรชล. ที่จัดกำลังเข้าร่วมการฝึกทั้ง 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองบังคับการตำรวจน้ำ และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นอกจากนี้ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 - ศรชล.ภาค 3 ซึ่งเป็นหน่วยหลักในการรับผิดชอบจัดการฝึก ได้เชิญหน่วยงานและ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางทะเลภายใน จ.ภูเก็ต เข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ด่านศุลกากรภูเก็ต สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต และมูลนิธิภูเก็ตร่วมใจกู้ภัย เข้าร่วมทำการฝึกและชมการฝึก ณ พื้นที่ ศรชล.ภาค 3 บริเวณท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต


🔴 เวลา 10.00 น. ผบ.ทร./รอง ผอ.ศรชล. เดินทางมาถึงพื้นที่ฝึก บริเวณท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต โดยมีพลเรือโท สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ในฐานะ ผอ.ศรชล.ภาค 3 ร่วมกับ นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะ ผอ.ศรชล.จว.ภูเก็ต ให้การต้อนรับ และร่วมชมการฝึก โดยมีหัวข้อในการฝึกฯ ประกอบด้วย การฝึกป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง  (Weapon of Mass Destruction: WMD) ทางทะเล ซึ่งเป็นการฝึกเพื่อทดสอบแผนเผชิญเหตุกรณีดังกล่าว โดย ศรชล. เป็นหน่วยประสานงานและบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับภาครัฐ หน่วยงานสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันเคมี ชีวะ กัมมันตรังสี และนิวเคลียร์ (Chemical Biological Radiological and Nuclear Defense: CBRN) และ สินค้าใช้ได้สองทาง (Dual-Use Items: DUI) โดยการฝึกเป็นมาตรการสร้างความปลอดภัยเชิงป้องกัน ในพื้นที่ปฏิบัติการครอบคลุมเขตทางทะเล ตามพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562 และการใช้อำนาจการตรวจสอบสินค้า ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560  


🔥 ต่อมาเป็นการฝึกทดสอบความพร้อมในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล เป็นการฝึกปฏิบัติงานของ ศรชล.ภาค 3 ในการบูรณาการกำลังพล กำลังทางเรือและอากาศยานจากหน่วยงานหลักของ ศรชล.ทั้ง 7 หน่วยงาน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ และจิตอาสา ในการช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวในทะเล จากสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นในทะเลจนกลับสู่ภาวะปกติ รวมทั้งการส่งกลับสายแพทย์ ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินและโรงพยาบาลเครือข่าย ซึ่งผลของการฝึกดังกล่าวจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับรัฐบาล ประชาชน และนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะเรือท่องเที่ยวและเรือสำราญขนาดใหญ่ที่เข้ามาท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย ว่า ศรชล. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมาตรฐานสากลและสามารถเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตและลดการสูญเสียทรัพย์สินได้อย่างเป็นรูปธรรม 


🤝 การจัดกำลังเข้าร่วมการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล (FTX) การฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี 2567 จากหน่วยต่าง ๆ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย เรือหลวงสายบุรี เรือหลวงปันหยี เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง (เรือ ต.111) เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง (เรือ ต.272) เครื่องบินลาดตระเวนแบบที่ 1 (DO 228) เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบที่ 4 (S-76b ของกองทัพเรือ เรือศุลกากร 364 เรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 805 เรือตำรวจน้ำ 706 เรือยางท้องแข็งของ ศรชล.ภาค 3 ที่ได้รับมอบจากสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก รถพยาบาลและกู้ชีพพร้อมเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต และมูลนิธิภูเก็ตร่วมใจกู้ภัย

 

🫡 หลังเสร็จสิ้นการฝึก ผบ.ทร./รอง ผอ.ศรชล. ได้กล่าวขอบคุณกำลังพลทุกท่าน สำหรับความตั้งใจ ในการฝึกในครั้งนี้ ซึ่ง ศรชล. ได้แสดงให้ประชาชนได้เห็นถึงความพร้อมในป้องกันภัยทางทะเลที่มีประสิทธิภาพ ผ่านการประสานงาน อำนวยการร่วมกันของหน่วยงานหลักของ ศรชล. และหน่วยงานงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และขอให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกันรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้ยั่งยืน พร้อมทั้งดูแลความปลอดภัยของประชาชนชาวไทยอย่างต่อเนื่องต่อไป


📍นอกจากการฝึกฯ ข้างต้นแล้ว ศรชล.ภาค 3 ยังจัดให้มีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักปฏิบัติการที่ 4 ศรชล. (กรมศุลกากร) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ศูนย์ปฏิบัติการ ศรชล.ภาค 3 และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่สำคัญในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานนั้น ๆ อีกด้วย


“ศรชล. เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชน”


#ศรชล

#thaimecc