ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศรชล.ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมสัญจร “World Ocean Day 2024“ ภายใต้โครงการ “ขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาพื้นที่นำร่องของจังหวัดกรุงเทพมหานคร“ ประจำปีงบประมาณ 2567


🐬 ศรชล.ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมสัญจร “World Ocean Day 2024“ ภายใต้โครงการ “ขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาพื้นที่นำร่องของจังหวัดกรุงเทพมหานคร“ ประจำปีงบประมาณ 2567 


📍ในระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2567 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ร่วมบรรยาย และมอบหนังสือ “ทะเลคือเรา” สื่อประชาสัมพันธ์ในการสร้างความตะหนักรู้ทางท้องทะเลและบทบาทของ ศรชล.ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยมีสถานศึกษาพื้นที่นำร่อง ดังนี้


🏫 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม สังกัด สพม.กท 1 มีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับฟังการบรรยายจำนวน 77 คน วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี สังกัด สอศ. บุคลากรทางการศึกษา เข้ารวมรับฟังการบรรยายจำนวน 75 คน และ โรงเรียนวัดอมรินทราราม สังกัด สพป.กทม. นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น 200 คน ตามลำดับ


🤝 โดย ศรชล. เน้นย้ำจุดยืนปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมขยายเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนภารกิจ "รักษ์ทะเล รักษ์โลก" ทำให้ทุกคนได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล


📘สามารถ Download เอกสารสร้างความตระหนักรู้ “ทะเลคือเรา” ของ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้ที่ https://online.anyflip.com/scmyp/ofjj/ 


#ศรชล

#thaimecc

#WorldOceanday