ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
10 ประเทศสมาชิกในอาเซียนเข้าร่วมการประชุม ACF ครั้งที่ 3“10 ประเทศสมาชิกในอาเซียนเข้าร่วมการประชุม ACF ครั้งที่ 3”


เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.67 หน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ (Philippines Coastguard: PCG) ในฐานะเจ้าภาพการจัดการประชุม ได้เปิดพิธีการประชุม ACF อย่างยิ่งใหญ่ โดยมีประเทศในอาเซียน 10 ประเทศเข้าร่วมประชุม เป็นผู้บังคับการหน่วยยามฝั่งหรือหน่วยงานลักษณะเดียวกันเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 4 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเมียนมา โดย ศรชล. ส่ง พล.ร.อ.วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง เลขาธิการ ศรชล. ที่ถือว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงในการบริหารงาน ศรชล.ที่มีโครงสร้าง Coordinating Coastguard 


โดยช่วงเช้าเป็นพิธีเปิด พล.ร.อ. Ronnie Gill Gavan ผบ.หน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ กล่าวต้อนรับ และเชิญนาย Menardo I. Guevarra กงสุล กระทรวงต่างประเทศฟิลิปปินส์ กล่าวเข้าสู่การประชุม ก่อนที่จะมีการแถลงข่าว ประชุมสรุปรับรองรายงานการประชุม และชี้แจงผลงานของ working group ด้าน information sharing และด้าน capacity building 


เห็นได้ว่า หน่วยยามฝั่งหรือหน่วยงานลักษณะเดียวกันในประเทศอาเซียนให้ความสำคัญต่อการก่อตั้ง ACF และมีความคืบหน้าในการทำงานให้เกิดเป็นรูปธรรมในการบังคับใช้กฎหมายในทะเลที่มีแนวทางเดียวกันในภูมิภาคอาเซียน


“ศรชล. เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชน”