ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้บัญชาการทางเรือตรวจเยี่ยมหน่วยของ ศรชล.ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร


ผู้บัญชาการทางเรือตรวจเยี่ยมหน่วยของ ศรชล.ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร      เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 

พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศรชล.) พร้อมด้วยคณะติดตาม เดินทางตรวจเยี่ยม ศรชล.ภาค 1 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร โอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในปี 2567 ที่ผ่านมาของทั้ง 3 หน่วยงาน รวมถึงได้มีการหารือข้อราชการ ในการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกับผู้ว่าราชการจังหวัด /ผู้แทน ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัด  (ผอ.ศรชล. จังหวัด ) ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ ชุมพร ตามลำดับ ประกอบด้วย นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายธนนท์ พรรพีภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร


    สำหรับการเดินทางไปตรวจเยี่ยม พื้นที่ของผู้บัญชาการทหารเรือ /รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการในพื้นที่ และรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง และมอบนโยบายในการทำงานของหน่วยงานศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละจังหวัด


      ทั้งนี้ ศรชล. มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภายใต้การบังคับบัญชา ของนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.ศรชล. โดยมุ่งเน้นความมั่นคงทางทะเลแบบองค์รวม จึงมีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานหลักของ ศรชล. 7 หน่วยงาน ในการบังคับใช้กฎหมายในทะเล และให้ความคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สำหรับผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ คือ การช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวในทะเล, การส่งกลับผู้เจ็บป่วยสายแพทย์ การบูรณาการหน่วยงานทางทะเลและหน่วยงานความมั่นคงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายทางทะเล, การทำลายสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ,การส่งเสริมการท่องเที่ยว, การสร้างความตระหนักรู้ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อตอบสนองภารกิจในการจัดการแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานของรัฐในการป้องกัน ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายที่กระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล