ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
พล.ร.ท.อุปถัมภ์ สมุทรานนท์ ผช.เลขาธิการ ศรชล. และคณะร่วมหารือข้อราชการกับ นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง


พล.ร.ท.อุปถัมภ์ สมุทรานนท์ ผช.เลขาธิการ ศรชล. และคณะร่วมหารือข้อราชการกับ นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง


วันที่ 15 พ.ค.67 พล.ร.ท.อุปถัมภ์ สมุทรานนท์ ผช.เลขาธิการ ศรชล. และคณะเข้าร่วมหารือข้าราชการกับนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ห้องศูนย์อำนวยการพิทักษ์ ทช. (ศอทช.) ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โดยมีประเด็นหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ประกอบด้วย การบูรณาการการปฏิบัติงาน การจัดโครงสร้าง การแบ่งหน่วยงานภายใน อัตรากำลังของ ศรชล. ในส่วนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และหน่วยบูรณาการ ทั้งนี้เพื่อความร่วมมือ ติดต่อ ประสานงานระหว่างองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ​และประสิทธิผลต่อไป


“ศรชล. เป็นหน่วยงานหลักในการบูณาการการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชน”

#ศรชล

#thaimecc