ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ศรชล. ได้จัดอบรมการใช้งานระบบเฝ้าระวังและติดตามทางทะเลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล (SARMAP) และระบบติดตามการรั่วไหลของน้ำมันในทะเล (OILMAP) ให้แก่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯจาก ศยก.ศรชล. สปก.ต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ ศรชล.ภาค ๑ - ๓


เมื่อวันที่ 7-9 พ.ค.67 ศรชล. ได้จัดอบรมการใช้งานระบบเฝ้าระวังและติดตามทางทะเลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล (SARMAP) และระบบติดตามการรั่วไหลของน้ำมันในทะเล (OILMAP) ให้แก่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯจาก ศยก.ศรชล. สปก.ต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ ศรชล.ภาค ๑ - ๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล และการรั่วไหลของน้ำมันในทะเลของ ศรชล.