ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
เลขาธิการ ศรชล. เยี่ยมคำนับเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์“เลขาธิการ ศรชล. เยี่ยมคำนับเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์“


วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 พลเรือเอก วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง เลขาธิการศูนย์อำนวยรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เข้าเยี่ยมคำนับ นางสาวลดา ภู่มาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์และได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศไทย - มาเลเซียในบทบาทด้านการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล รวมทั้งสถานการณ์ในภูมิภาค ซึ่งที่ผ่านมาการดำเนินความสัมพันธ์ด้านความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทย เเละมาเลเซียมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี