ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
พล.ร.ท.อุปถัมภ์ สมุทรานนท์ ผช.เลขาธิการ ศรชล. และคณะร่วมหารือกับ พล.ต.ต.พฤทธิพงศ์ นุชนารถ ผบก.รน.


พล.ร.ท.อุปถัมภ์  สมุทรานนท์ ผช.เลขาธิการ ศรชล. และคณะร่วมหารือกับ พล.ต.ต.พฤทธิพงศ์ นุชนารถ ผบก.รน.


วันที่ 7 พ.ค.67  พล.ร.ท.อุปถัมภ์  สมุทรานนท์ ผช.เลขาธิการ ศรชล. และคณะเข้าร่วมหารือกับพล.ต.ต.พฤทธิพงศ์ นุชนารถ ผบก.รน. ณ อาคารพิทักษ์วารี กองบังคับการตำรวจน้ำ จ.สมุทรปราการ โดยมีประเด็นหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ประกอบด้วย การบูรณาการการปฏิบัติงาน การเชื่อมโยงข้อมูล รวมทั้งการจัดทำกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมทั้งประเด็นการหารือประสานงานความร่วมมือระหว่าง ศรชล.ในระดับผู้บริหารและกลุ่มผู้ปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อความร่วมมือ ติดต่อ ประสานงานระหว่างองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลต่อไป


“ ศรชล. เป็นหน่วยงานหลักในการบูณาการการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค

เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชน”