ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
การฝึก CPX ของ ศรชล.💥 การฝึก CPX ของ ศรชล.”


เมื่อ 30 เม.ย.67 พล.ร.อ.วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง เลขาธิการ ศรชล. ตรวจเยี่ยมการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) การฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล.67 ซึ่งเป็นการบูรณาการการฝึกร่วมกับการฝึก ทร.67  จัดขึ้นระหว่าง 23 เม.ย. – 3 พ.ค.67 โดยตรวจเยี่ยมกำลังพลส่วนควบคุมการฝึกฯ ณ ห้องฝ่ายส้ม อาคาร สรส.ยศ.ทร. จว.นครปฐม และกำลังพลส่วนรับการฝึก ณ ศปก.ศรชล. พระราชวังเดิม กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์การฝึกเพื่อทดสอบแนวความคิดในการปฏิบัติการ อำนวยการ สั่งการตามสถานการณ์ การบังคับใช้กฎหมาย การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน รวมทั้ง ทดสอบแนวทางการประสานงานร่วมกันระหว่าง ทร. ศรชล. และ สง.ปรมน.ทร. ในการป้องกันประเทศ ในการนี้ เลขาธิการ ศรชล. ได้สอบถามความเข้าใจกับกำลังพลถึงแนวทางการปฏิบัติในการแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ตามโจทย์การฝึกที่ได้รับ รวมทั้ง ได้ให้คำแนะนำถึงแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้กำลังพลนำไปใช้เป็นแนวทางการฝึกต่อไป


“ ศรชล. เป็นหน่วยงานหลักในการบูณาการการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชน”


#ศรชล

#thaimecc