ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
สปก.๖ ศรชล. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดทางทะเล และกฎหมายทางทะเล ของ ศรชล.

                        

  

                       สปก.๖ ศรชล. ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดทางทะเล และกฎหมายทางทะเล ของ ศรชล. โดยมี พล.ต.ต.พฤทธิพงศ์ นุชนารถ ผู้บังคับการตำรวจน้ำ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ  ณ โรงแรม ณ ทรีธารา อ.บางคนที จว.สมุทรสงคราม ในระหว่างวันที่ ๓ – ๕ เม.ย.๖๗ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์จาก กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมศุลกากร และกรมประมง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ จนท.ศรชล. ประกอบด้วย ศรชล.ส่วนกลาง, ศรชล.ภาค ๑ ภาค ๒ ภาค ๓ และเจ้าหน้าที่ ศคท. ประจำจังหวัดต่าง ๆ ได้ทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.๒๔๗๗, พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.๒๔๙๙ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางทะเล ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดทางทะเล ของ ศรชล. ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น