ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดศูนย์อำนวยรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ศรชล. 

โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ (ภาค ก.) สำนักงาน ก.พ. ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต 

ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://thai-mecc.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ 

"การสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล" และเลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

  1. ประกาศ ศรชล. เรื่อง "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ๖๗
เอกสารเพิ่มเติม