ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรับโอนข้าราชการมารับราชการในสังกัดศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล มึความประสงค์รับโอนข้าราชการมารับราชการในสังกัดศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดแบบแสดงความประสงค์ ขอโอนได้ที่นี่

  1. ขั้นตอนการขอโอนมารับราชการใน ศรชล.
  2. ดูรายละเอียด และดาวน์โหลดแบบ

โดยสามารถส่งแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗