ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศยก.ศรชล. ได้จัดนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ ศยก.ศรชล. เข้าร่วมฝึกผสม การรายงาน communication training ระหว่าง ศปก.ศรชล. กับ เรือ FS Vendemiaire ทร.ฝรั่งเศส ผ่านระบบ IORIS


เมื่อวันที่ 6-7 เม.ย.67 ศรชล. โดย ศยก.ศรชล. ได้จัดนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ ศยก.ศรชล. เข้าร่วมฝึกผสม การรายงาน communication training ระหว่าง ศปก.ศรชล. กับ เรือ FS Vendemiaire ทร.ฝรั่งเศส ผ่านระบบ IORIS 


โดยมีวัตุประสงค์เพื่อส่งเสริมความกระบวนการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน และเป็นการฝึกเพื่อเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างหน่วยงานทางทะเลจากนานาประเทศ 


ทั้งนี้ พื้นที่ฝึก Gulf of Thailand และ ติดต่อสอบถามข้อมูลเรือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเรือผ่านระบบ IORIS ทุก 3 ชม. 


“ ศรชล. เป็นหน่วยงานหลักในการบูณาการการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชน”